Scott Godfrey
sgodfrey@sherwood.k12.or.us
(503) 825-5734